Module type Reins.Types.Mono.ArbitraryComparable


module type ArbitraryComparable = sig .. end

include Reins.Types.Mono.Arbitrary
val compare : t -> t -> int